Get Adobe Flash player

STATUT

TATRZAŃSKIEJ FUNDACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  W ZAKOPANEM



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Par. 1


Tatrzańska Fundacja Pomocy Społecznej zwana dalej "Fundacją" została ustanowiona przez część zespołu pracowników i grono przyjaciół Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem, aktem notarialnym z dnia 13 listopada 1990 r., sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Zakopanem Nr Repertorium A 4690/90.

Par. 2

 1. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach / Dz. U. Nr 21 poz. 97 / i niniejszego statutu
 2. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieograniczony
 3. Fundacja posiada osobowość prawną
 4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i inne kraje
 5. Siedzibą Fundacji jest miasto Zakopane
 6. Dla właściwego realizowania celów statutowych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Par. 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej


II. PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

Par. 4


Fundacja jest instytucją społeczno - humanitarną. Celem Fundacji jest niesienie jak najszerszej pomocy osobom potrzebującym jej z powodu ubóstwa społecznego lub naturalnego sieroctwa, niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, bezradności, alkoholizmu, narkomanii, bezdomności, deficytu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych, gospodarczo - domowych i zawodowych, ogólnej nieporadności życiowej, niedostosowania społecznego oraz trudności w realizowaniu ról rodzinnych  a także osobom potrzebującym jej z powodu klęski żywiołowej, ekologicznej i innej - poprzez finansowanie ich niezbędnych potrzeb, bądź udzielanie różnorodnej pomocy rzeczowej.
Gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację programu i zadań statutowych Fundacji


III . MAJĄTEK FUNDACJI

Par. 5

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski na który składają się wkłady przekazane przez fundatorów
 2. Dochody Fundacji stanowią:
  • darowizny, subwencje, spadki i zapisy
  • odsetki od środków finansowych złożonych na koncie bankowym
  • dochody z działalności gospodarczej
  • inne dochody
 3. Lista osób indywidualnych, bądź instytucji wspierających działalność Fundacji jest jawna
 4. Osoby wspierające Fundację mają prawo wyboru do organów Fundacji
 5. Osoby wspierające Fundację maja prawo sponsorowania określonych celów Fundacji, zgodnie z ich wolą

Par. 6

 1. Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych
 2. Majątkiem Fundacji Zarządza Zarząd Fundacji

IV. ORGANY FUNDACJI

Par. 7

Organami Fundacji są

 1. Rada Fundacji zwana dalej "Radą"
 2. Zarząd Fundacji zwany dalej "Zarządem"

Par. 8

Skład i kompetencje Rady

 1. W skład Rady wchodzą:
  • Fundatorzy
  • Osoby zaproszone przez fundatorów i zaakceptowane przez Radę w głosowaniu zwykłą większością głosów
 2. Członkami Rady mogą być również osoby wspierające Fundację
 3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku
 4. Uchwały Rady zapadają większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy
 5. Do kompetencji Rady należy:
  • dokonywania zmian statutu Fundacji
  • dokonywanie zmian w składzie Rady poprze głosowanie
  • powołanie i odwołanie Zarządu Fundacji oraz wybór Prezesa
  • dokonywanie zmian w składzie Zarządu w czasie trwania jego kadencji
  • ocena oraz ustalanie form i programu działania Fundacji
  • przyjmowanie półrocznych sprawozdań Zarządu z prowadzonej przez Fundację działalności
  • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów prowadzonej przez Fundację działalności
  • udzielanie absolutorium Zarządowi
  • zatwierdzenie uchwały Zarządu o likwidacji Fundacji
  • uchwalanie regulaminu Rady i Zarządu Fundacji
 6. Osoba wchodząca w skład obydwu organów Fundacji nie bierze udziału w głosowaniu nad sprawami dotyczącymi tej pracy w drugim organie.

Par. 9

Radę Fundacji, w tym jej Przewodniczącego i Zastępcę powołują fundatorzy na okres lat trzech

Par. 10

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób
 2. Na czele zarządu stoi jej Prezes
 3. Zarząd Fundacji i Prezesa Zarządu powołuje Rada Założycieli na okres lat dwóch

Par. 11

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością statutowa i gospodarczą oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz
 2. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji Rady
 3. Zarząd składa się z prezesa, jego zastępcy, księgowego oraz członków
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz na kwartał i zwoływane są przez prezesa a także na wniosek przewodniczącego Rady lub co najmniej trzech członków zarządu
 5. W posiedzeniu Zarządu bierze udział oddelegowany przedstawiciel Rady
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów
 7. Zarząd w terminie do 31 lipca i 31 stycznia każdego roku składa Radzie sprawozdanie z prowadzonej przez Fundację działalności statutowej i gospodarczej oraz sprawozdanie finansowe za okres półroczny
 8. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu jednoosobowo



V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Par. 12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu, pod warunkiem, iż wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na tę działalność osiągnie nie mniej niż 10 milionów złotych
 2. Zakres i formy działalności gospodarczej oraz zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej określa załącznik do statutu
 3. Działalność gospodarcza Fundacji polegać może na sprzedaży darowizn rzeczowych, prowadzeniu własnych zakładów usługowych lub produkcyjnych oraz formie udziałów w spółkach w tym z udziałem zagranicznym

Par. 13

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w oparciu o przepisy prawa polskiego i uchwały Zarządu Fundacji.

Par. 14

Dochód osiągany z działalności gospodarczej przeznacza się proporcjonalnie na działalność statutową Fundacji, rozwój działalności gospodarczej i fundusze celowe w wysokości określonej przez regulamin wewnętrzny Fundacji


VI. LIKWIDACJA FUNDACJI

Par. 15

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania się środków finansowych na realizację jej celów
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje jej Zarząd zwykłą większością głosów i przedstawia do akceptacji Radzie
 3. O podjęciu uchwały o likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia fundatorów, osoby bądź instytucje wspierające oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, niezwłocznie po podjęciu uchwały o likwidacji
Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/tfps/domains/fundacja-zakopane.pl/public_html/templates/fundacja3/html/modules.php on line 36 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/tfps/domains/fundacja-zakopane.pl/public_html/templates/fundacja3/html/modules.php on line 36 Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/tfps/domains/fundacja-zakopane.pl/public_html/templates/fundacja3/html/modules.php on line 36 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/tfps/domains/fundacja-zakopane.pl/public_html/templates/fundacja3/html/modules.php on line 36

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/tfps/domains/fundacja-zakopane.pl/public_html/templates/fundacja3/html/modules.php on line 36 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /usr/home/tfps/domains/fundacja-zakopane.pl/public_html/templates/fundacja3/html/modules.php on line 36


Nazwa banku i nr konta:        PBS O Zakopane   02 8821 0009 0000 0004 0224 0001